KANDIDATFÖRTECKNINGEN (EU-konsumentens egen lilla värstinglista)

Förutom de kemikalier som har förbjudits och de som inte är förbjudna men där tillstånd krävs vid användning, har EU klassificerat ytterligare 30 kemikalier som särskilt giftiga, den så kallade kandidatförteckningen. (De är kandidater för att lyftas upp på tillståndslistan.)

EU-lagen ger konsumenten rätt att få veta om ett eller flera ämnen ur kandidatlistan finns i en viss vara (i högre halter än 0,1 viktprocent) . Dock kan svaret dröja upp till 45 dagar!!!  Om det skulle visa sig att svaret inte stämmer kan återförsäljaren bli åtalsskyldig.

Listan kommer kontinuerligt att uppdateras.

FÖRSLAG: Ta med dig listan när du shoppar eller ring/maila butiken och ställ din fråga. Be att få ett skriftligt svar på din förfrågan.

Läs mer på bloggen om vad kandidatförteckningen innebär för konsumenten i praktiken, vilka  fallgropar, begränsningar och möjligheter det finns .

Länk till värstinglistan
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt: 8 nya ämnen i EU-förslag:

Den 10:e mars 2010 föreslog ECHA, EUs Internationella Kemikaliesekretariat i Helsingfors, ytterligare 8 ämnen till kandidatlistan. Remisstiden går ut i slutet av april och vem som helst kan yttra sig.

http://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_03_svhc_consultation_20100308.pdf  

Hundratals kemikalier på förslag!

Ett nätverk av sex EU-länder (Frankrike, Tyskland, Österrike, Danmark, Sverige och Nederländerna) föreslår ytterligare 428 kemikalier till kandidatlistan. Listan är inte offentlig.

http://www.chemsec.org/news/news-2009/474-member-states-list-of-candidates-going-sin-size  

Ämnena i "medlemslistan" sammanfaller till stor del med SIN-listan från organisationen ChemSec i Göteborg som vill att 356 kemikalier ska bytas ut (Substitute It Now!). 

http://www.chemsec.org/list (SIN-list) 

Fler än 800 värstingkemikalier...?

Det tycks råda en viss oenighet om vilka ämnen som platsar på listan. Enligt en EU-parlamentariker motsvarar fler än 800 ämnen kriterierna för att hamna på kandidatförteckningen, då de officiellt redan har klassificerats som  cancerframkallande, skadliga för arvsmassan och/eller störande för  fortplantingen (CMR-ämnen). 

Att ämnena ännu inte finns med innebär enligt parlamentarikern flera problem, bland annat ger det konsumenten väldigt liten makt. Läs mer vid ett senare tillfälle på bloggen.