https://www.facebook.com/kemikaliedetektiven

BLOGGPAUS …

Uppgradering av livet!

Det är inte bara elektronik och kemikalielagstriftning som kan behöva uppgraderas, ibland behö-ver även själva livet mycket aktivt hjäpas på traven (t ex om man vill byta till en bättre bostad).    
För övrigt är det många som aktivt bidrar med information och tips till bloggen. Vill du även bidra ekonomiskt till bloggens uppgradering, mm, så är såväl stora som pyttesmå summor välkomna till bankgiro 419-4155. (Skriv ”Bidrag till bloggen” på insättningen, och glöm inet avsändarnamn) Återkommer senast torsdag nästa vecka!

KADMIUM I KRIMSKRAMS!

Tungmetaller i smycken

NU POLISANMÄLS FLERA BUTIKER!
Billiga smycken i oädla metaller kan innehålla de i sammanhanget förbjudna tungmetallerna kadmium och bly, som an-vänds för att göra smyckena blan-ka respektive ge dem lite tyngd. Det var i våras som Kemikalieinspektionen tillsammans med 110 kommuner inledde en omfattande  granskning av smycken i detaljhandeln, och sedan det visat sig att otillåtna smycken finns till försäljning polisan-mäls nu flera butiker, bl a i Dalarna och Gävle-borg (Svt). Smyckena utgör en potentiell hälsofara och en miljöfara (efter att de har kasserats).
Som konsument är det svårt att veta om ett smycke innehåller t. ex.bly,  men enligt Frida Ramström vid Kemikalieinspektionen är det säkrare att köpa smycken från de stora kedjorna än från mindre butiker. När det gäller den allergiframkallande metallen nickel, som också ofta före-kommer i ksmycken, finns det ett test som kan köpas på Apoteket. (kemi/Kadmium-förbjudet-i-smyc-ken, svetstråd och plast) (kemi/bly) Tidigare inlägg: kadmium-i-smycken! P.s. Undrar vad som finns i hårnålar och hårspännen av metall. P.s. 2 Forts. på inlägget om diabetes kan dröja lite då annat har kommit emellan. BLOGGPOSTA permalänk Kadmium i krimskrams!

ALIBABAS ALLA GIFTER!

Nervgifter på New York-börsen!

Ali Baba är okänt för många i väst,  skriver Avanza. Men inte för mig, för jag har läst om Ali Baba och hans fyrtio rövare som förvara-de sina tillgångar i en grotta. Verklighetens kinesiska Ali Baba har sina på New York-börsen, där man introducerades i förra veckan.
(Hur många rövare man har framgår inte, men Yahoo äger 40 %.)
Sagans Ali Baba hade lösenordet ‘Sesam öppna dig’. E-handels-portalen Alibaba öppnar sig vare sig man vill eller inte. Man kan i princip söka på vilken giftig kemikalie som helst, så hamnar man där.
Alibaba har 279 miljoner köpare och 8,5 mil-joner säljare, och nu väger investerare-risk-mottill-
växt-
och svenska-sparare-älskar-Alibaba! Gör du också det?
Vill du investera i kemiska bekämpningsmedel som är för-bjudna i EU och i många andra länder (t ex paraquat*, endo-sulfan*, monocrotofos, som dödar många människor varje år, inklusive barn). bromerade flamskyddsmedel och dentalt amal-gam** (med 50 % kvicksilver, förbjudet i Sverige och avvecklas globalt), och hormonstöran-de hexaklorbensen (HCB***)
som är jätteförbjudet (kem), 
så har du chansen nu. Du kan ju alltid fokusera på Alibabas i övrigt rätt breda sortiment, som många tycks uppskatta. Ett litet smolk i aktiebägaren kan bli att gifterna importeras till oss i EU i diverse varor, de kan t ex finnas bland tiotals-toxiner-i-te!.
Det gick inte så bra för den arabiske Ali Baba och hans röva-re (jag tror de dog). Hur ska det gå för KemikAlibaba som salu-för (minst ett) ämne som inte bara är förbjudet i EU och i USA (fox) utan t o m i Kina (Pan) som har sämre miljöskydd.
Men Alibaba kan bli en grön internetledare skriver en bloggare hos miljöorganisaitonen
Greenpeace (skojar han?) (chinas-ecommerce-giant-become-green-internet-leader), ty Alibabas
grundare Jack Ma lär ha sagt att ”Alibaba ska investera  0.3 % av sin årliga omsättning i miljöakti-viteter runt om i världen”, samt även fokusera på Kinas miljö. Det lär behövas med tanke på miss-
nöjet i kinesiska cancerbyar. (sr/Klotet) (chinas-toxic-harvest-cancer-village-rises-protest).
Vilket ansvar har börsen? Miljo-och-etik-är lågprioriterat hos börsbolagen, skriver Svd. 
P.s. Flera av ovannämnda kemikalier är nervgifter (besläktade med nervgaser). Några är hor-monstörande, och kan påverka reproduktionen, orsaka cancer och/eller förändra arvsmassan. 
*) Tillverkningen av paraquat stoppas i Kina 2016 (china-bans-deadly-herbicide-paraquat). (Se även Pensioner & pesticider!). Endosulfan omfattas av EUs POP-förordning för särskilt farliga äm-nen och är förbjudet i ytterligare 20 länder. Mild fosterexponering kan orsaka autism, man-lig reproduktiv skada, och andra fosterskador, enligt artikeln epa-ban-endosulfan
**) Dentalt amalgam används även i guldutvinning, där det förgiftar människor och miljö (Klotet). Läs om det nya kvicksilveravtalet sist i Sluta-sälja-amalgam! 
***) alibaba/products/hexachlorobenzene) (Svd) BLOGGPOSTA permalänk Alibabas alla gifter!

TANDLÖS HÄLSOENKÄT!

Stor europeisk hälsoundersökning!

Folkhälsomyndigheten, som bildades den 1 januari 2014, har ett över-gripande ansvar för folkhälsofrågor, inklusive förebyggande åtgärder.
Den är en sammanslagning av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhäl-soinstitut och de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälso­rapportering. Med stort intresse noterar jag att en europeisk-hälsoenkät-nu genomförs och ställer följande fråga via mail:
Tandhälsan är en mycket viktig livsstilsparameter med stor betydelse för helhetshälsan.
Därför undrar jag om frågor om tandhälsa ingår i den europe-iska hälsoenkäten. Exempel: Antal egna tänder? Förekomst av löständer av ex. akrylat, tandinfektioner (som kan ge hjärt-problem), rotfyllningar, amalgamfyllningar (innehåller kvicksilver), andra metall-kombinationer (t ex. stift , skruvar och implantat), fyllningar av komposit (så gott som alla innehåller den hormon-störande kemikalien bisfenol A), tandställning med nickel, etc?” Jag får detta svar:
”Bra att du lyfter frågan om tandhälsans betydelse. I European Health Interview Surevey (EHIS) ingår två frågor om tandhälsa. En  fråga handlar om när man senast besökte tandläkare och den andra frågan handlar om man under senaste året behövt tandvård men avstått på grund av att man inte haft råd. Det hade sannolika varit mycket värdefullt att ställa fler frågor kring tandhälsa i undersökningen. Det finns dock en vilja att inte ställa för många frågor i denna typ av enkät och många personer och viljor har varit inblandade i utvecklingen av dessa frågor.
Ett viktigt syfte för undersökningen är att jämföra skillnader i hälsa mellan länder och mellan olika grupper i samhället. På det du beskriver så låter det som att du är intresserad av att studera orsaker till ohälsa. Det är också en mycket viktigt uppgift men det är inte huvudsyftet med denna undersökning. Mvh Richard Bränström”
P.s. I radion hör jag om en nationell hälsoundersökning som nästan ingen vill delta i (svd.se). Är den också tandlös? Foto: privatkliniken BLOGGPOSTA permalänk Tandlös hälsoenkät!

DIABETES AV SOCKER..?

Svenska barns livsstil..

Vi äter ofta lördagslunch på stan. Den avslutas nästan alltid med ett besök på en ekologisk glass-bar, något som särskilt barnbarnet (sexåringen) brukar se fram emot. Men inte den här lördan.
-Jag ska inte ha nån glass idag, säger hon. Vá!
Ska du inte? De vuxna tittar förvånat på varandra.
-Jag får ju lördagsgodis
idag, förklarar sexåringen. -Det blir för mycket socker. Jag kan få diabetes.
-Nej, det får du inte, säger pappan. 
Hur vet han det? Förr kallades det ju sockersjuka. Finns det verkligen ingen koppling? Att blodsockerhalten skjuter i höjden* kan väl inte va-ra bra!? Och vilken roll spelar hormonstörande ämnen i vardagsprylar?   
Det är större risk att du får diabetes av din kemikalieintensiva livsstil,
typ av plastleksaker, säger jag, INTE. För det vet jag ju inte. De studier jag har tagit del av handlar om vuxendiabetes (typ 2)** och om även barndiabetes (typ 1) kan kopplas till miljögifter är oklart, men även om så vore fallet, kan man ju inte säga så till ett barn!? Så vad säger föräldrar till barn vars bukspottkörtlar slutar producera hormonet insulin för att en autoimmun reaktion för-
stör betacellerna? Funderar de ens över möjliga livsstilsrelaterade orsakssammanhang?
Det gör i alla fall Nina med bloggen Sockerdockan, vars dotter fick diabetes vid 1,5 års ålder.
Vi har en diabetesframkallande miljö i Sverige, skriver hon och hänvisar till diabetesportalen.
Ar det vaccinerna eller vällingen eller vad, frågar hon sig, medan dottern, nu drygt fyra (som tyck-er att det är jobbigt med alla sprutor och blodsockertester) anser att det bara är diabetes 2 (den som drabbar äldre),som kan kopplas till personlig livsstil (ommig). Hm. Hur vet hon det? En som tycks veta en del om sockrets möjliga roll i sammanhanget är en kommentator på samma blogg:
”Sockersjuka typ 1 orsakas av sockeröverdos i kombination med veg.oljor med omega 6, som rostar väldigt fort och tillsammans med sockret bildar en sörja som inflammerar betacellerna.”
Socker inverkar negativt på balansen av hormoner, mineraler och vitaminer och överdosering sän-
ker immunförsvaret. Jaha. Men är inte hen ute och sockercyklar när hen påstår att det även finns
sockersjuka typ 3, där många sjukdomar, bl a hjärtsjukdomar ingår? Hm. Kanske inte!?
Diabetes är även en kärlsjukdom, läser jag på hjärt-lungfonden. Hm. Även barndiabetes?
Har du träffat nåt barn som har diabetes, frågar jag sexåringen. -Nej, en vuxen, svarar hon, och han får inte äta nåt godis eller nån glass ALLS! Hm. Nu förstår jag hennes oro, men själv är jag mer orolig över miljögifterna. Har de nåt med barndiabetes (diabetes typ 1) att göra eller inte? 
LÄS FORTSÄTTNINGEN HÄR om några dar.
*) Även lightprodukter får blodsockret att skjuta i höjden genom att påverka tarmbakterier (Dn.se)
**) Vid vuxendiabetes (typ 2) blir kroppens celler motståndskraftiga mot insulin. Ftalater (som bl a finns i vissa plaster) fördubblar risken, se Diabetes-av-doftljus. Även miljögifter som PCB, bekämp-ningsmedel (uu.se) (miljoforsk) och perfluorerade (teflonliknade) ämnen som PFNA och PFOA kan kopplas till diabetes 2. (uu/diabjour) Se även Hormonstörd celltrafik!)  (wiki/Diabet)
Foto socker: fotoakuten BLOGGPOSTA permalänk Diabetes av socker..?

VAD ÄR KOMPOSITER?

Skitbra tandfyllningar?

Vad är kompositer, frågar min väninna Mia, som planerar att låta byta ut sin sista amalgamfyllning.
Det är tandfyllningar av plast, säger jag. Akrylater. Du kan läsa om dem i kapitlet ”Plufsig av plast” i min bok (se ovan). De är de mest använda ersättningsmaterialen för amalgam (som innehål-ler kvicksilver och nu är förbjudet att använda). 
Vem var kompoSKITmannen?
Fördelarna med komposier är att de är tandfär-gade och relativt billiga och när jag  1991 bevaka-de en tandläkarkonferens i London om riskerna med amalgam var det främst kompositer som för-
ordades. Tills en mystisk man ställde sig upp på podiet och kallade dem cómposhites! Hans utfall ignorerades och jag som nyligen hade fått in kompositer i munnen och tyckte att de var skitbra (jämfört med amalgam), tänkte att han nog bara var en sån där frustrerad amalgamförespråkare.
Reviderad uppfattning
I den föreställningen levde jag, tills jag tog del av en spansk studie 1996 som visade att en viss otrevlig plastkemikalie läcker från kompositer. Det var bisfenol A (BPA) (bpa barntänder2), (ett nu-
mera rätt ökänt hormonstörande ämne som 2011 förbjöds i nappflaskor i EU (bpa-barntand3)).
Då blev jag tvungen att tänka om, men än i dag är det många som inte har gjort det och som ställer de båda materialen mot varandra (inlägg), som om kompositer vore en förutsättning för en internationell utfasning av amalgam (inlägg), vilket de delvis* kan vara, men bara så länge man inte seriöst satsar på mer hälsovänliga tandfyllnadsmaterial**(klimatsmart-fyllning).
Biverkningar
Det kom gradvis allt fler rapporter om biverkningar av kompositer (även från tandvårdspersonal) under 1990-talet. Fyllningarna, som härdas i munnen med en UV-lampa, förblir delvis ohärdade, vilket kan medföra läckage av giftiga s.k. monomerer och betänkliga tillsatser. De kan också krym-
pa och orsaka spänningar i käkarna. (tandltidn) (sos) En del kompositer visade sig vara av sämre kvalité än andra, och vissa gav oftare biverkningar. Det hände att patienter fick byta fyllningar 3-4 gånger. Några hävdade t o m att de hade blivit elöverkänsliga av en viss vanlig kompositfyllning!!  
Jag blev fet av mina, säger jag till Mia! -Men du är ju inte tjock, säger hon, du är jättesmal.
Jag lät ta bort dem 1998, svarar jag. Då blev jag också av med min värk i knäna. Vikten rasade två storlekar*** på några veckor. Därmed inte sagt att alla reagerar på samma sätt som jag. En del verkar (misstänkt?) nöjda med sina.. (sjuk-av-plastfyllning) (tandhal-av-bisfenol)
*) Det går att hitta helt plastfria individuella lösningar, men det är inte alltid helt lätt.
**) Se även Spelet om Doxadent om tandlagningmaterialet som många vill ha, men få eller inga får.
***) Hade bisfenol A stört min ämneomsättning? BLOGGPOSTA permalänk Vad är kompositer?

OEKOLOGISKA OEKO-TEX!

Teflon i täcket?

Oeko-Tex är en av världens mest använda textilcertifieringar. Den föddes i Zürich, Schweiz, 1992. I början hette den Öko-Tex, som associerar till det tyska ordet ökologisch, som betyder eko-logisk, men att man inte ställer några krav på att fibrerna ska vara ekologiskt odlade har jag länge känt till, däremot inte att man även skulle tillåta att betänkliga kemikalier tillsätts textilierna. Så hur oekologisk är egentligen Oeko-tex? Det undrar nog även Son-ja som blev sjuk-av-sitt Oeko-Tex märkta duntäcke, och bl a fick  andningsproblem.  .  
Kan man få andnöd av anddun
 frågade jag mig för några år sen när jag iklädd en ny (omärkt) dunkappa fick svårt att andas, ett symtom som försvann efter att jag hade tagit av mig den.
Insidan av tyget mot dunet visade sig vara im-pregnerad med teflon, den kända fettfobiska stek-pannekemikalien, som även har fobi mot fukt,
och därför används för att skydda dun mot väta,
som det tycks tåla dåligt (?) (utom när det sitter på en fågel). Även duntäcken,  dunsovsäckar, lakan,
dunkuddar, mm. teflonbehandlas flitigt.
Kan kroppsvärme få teflonmolekyler att röra
på sig* (eller var det nån annan nästan luktlös ke-mikalie jag reagerade på)? Teflon och andra läs-
kiga perfluorerade petrokemikalier är några av de mest oekologiska ämnen jag känner till.
Inte kan väl Oeko-Tex godkänna kemikalier som fastnar på kroppens proteiner och som (t.o.m.) H&M har bannlyst (ofarliga-overaller) Jo, det kan de! 
I en pressrelease från 2012 hävdar Oeko-Tex att ämnena inte tar sig ut från behandlade plagg!
Hur kan de då skada sälar? (se scotchgard-skadar-sal)? Och hur hamnar de i bebisar som Alfred? (svt/dok.inifrån) Och hur kommer det sig att man har uppmätt förhöjda halter i sportbuti-ker? (se länk ”Impregn..” nedan). Ämnena ansamlas också i Östersjön. Hm. Då kanske änderna blir färdigimpregnerade redan i vattnet så att deras dun utan ytterligare kemikaliebehandling direkt kan placeras i kuddar och dylikt. Jättebra! Fast hur sjutton gjorde man förr när inga oeko-ämnen fanns att tillgå? Hur klarade man sig utan smutsfobiska möbler (se familj-sjuk-av-soffa) och utan perfluorerad impregnering-i-hjärnan? (Förmodligen utmärkt, eller??!)
Det finns över 800 perfluorerade ämnen på marknaden, men endast ett är förbjudet (PFOS) och bara två (PFOA, den ursprungliga teflonkemikalien. samt APFO) finns på EU:s kandidatlista, som innebär informationsplikt vid förfrågan från konsument. (kemi).
*) I butiken sa man att beläggningen skulle försvinna efter ett antal tvättar. Är teflon på textil mindre stabilt än teflon på ett hårdare material som metall i en stekpanna?  
P.s. För övrigt kan teflonexponering medföra att man överreagerar på kvalster i sängkläder och dun. Åtminstone om man är en allergisk råtta (teflon-making-allergies-worse). Själv är jag en teflonfobisk tant.. Foto and: fotoakuten BLOGGPOSTA permalänk Oekologiska Oeko-Tex!

MORMOR LANGAR SMINK..

Pojken vill likna Yohio!

10-åringen vill gärna se ut som sin idol Yohio.
Därför har mormodern köpt smink åt honom, vuxensmink, berättar den bekymrade farmodern, som tror att make-upen ska göra pojken mer utsatt för pedofiler (!!?) Det tror inte jag, men det finns ju annat han riskerar att utsättas för. 
T ex ftalater* och parabener*, vars förekomst i smink och hudkrämer Washington Post nu belyser (
parabens-phthalates-harmful-in-makeup). Ämnena fungerar som lösningsmedel** resp. konserveringsmedel. men kan även agera biologiskt och t. ex. motverka manliga hormoner! Hm.
Kanske dags för farmor att motverka mormor, och köpa natursmink eller ekologiskt smink till pojken, och säga att det är mycket, mycket bättre. För hon kan väl knappast säga att det som mormor köpte kan orsaka minskat spermieantal!? Till en tioåring? Eller kan hon?
Hur som helst så bör barn använda produkter anpassade för barn, anser
Läkemedelsverket
Inför 18-års gräns för smink, anser jag, precis som för sprit. 
*) Det finns naturliga parabener-i-päron (
kemi.se), men så vitt jag vet inga naturliga ftalater.
**) Ftalater används för att lösa och binda samman andra ingredienser eller som mjukgörare.
fotoakuten BLOGGPOSTA permalänk Mormor langar smink..

SJUK AV DUNTÄCKE?

Rättsprocess om oskadligt täcke!

KAN MAN FÅ UTSLAG OCH BLI SJUK AV ETT DUNTÄCKE trots att man inte är allergisk mot dun och täcket är ”testat mot skadliga kemikalier”? Det verkar så. I alla fall om man får tro Sonja, som skriver: 
”Hej! Tack för en bra hemsida samt fb sida, mycket intressant informa-tion. Varför jag mailar er är för att jag har drabbats av kronisk Urti-caria/nässelutslag på hela kroppen p.g.a ett duntäcke jag köpte på ett mycket känt företag. Jag tvättade inte täcket först, eftersom det stod att det var testat mot skadliga ämnen. Började använda det (med påslakan) förra året och märkte av symptom efter nån månad.
Har även haft problem med klåda, andning, muskelvärk, extrem trötthet, svullnad, mm.
Jag sov sedan med täcket ännu längre då jag först inte kunde veta att det var det som orsakade problemet. När jag slutade använda det märkte jag med en gång stor skillnad i min andning. Sen tvättade jag duntäcket en gång och sov med det igen och märkte direkt negativa konsekvenser. Genomförde ingen annan förändring. Har inte känt någon lukt från täcket.
Tänkte höra om ni har några tips på vad det kan vara för kemikalier som man reagerar på. Har redan frågat om något ämne från kandidatförteck-ningen* finns i täcket, men ännu inte fått svar. 
Tänkte ta allergitest på huden för formaldehyd.
Företaget har överlämnat ärendet till sin ans-varsförsäkring och jag måste bevisa att det är just
täcket som gjort mig sjuk. Vet du om någon har
drivit en liknande rättsprocess? Det vore jättebra
om du skrev om detta så det uppmärksammas.
Har varit rätt illa däran och att först inte veta vad
man lider av är både jobbigt fysiskt och psykiskt. 
P.S. Kan kemikalier påverka chansen att bli gravid? Jag och min sambo blev gravida rätt snabbt innan detta hände, men det ledde till missfall. Sen har jag försökt bli gravid igen men utan resultat och jag funderar på om detta med täcket kan vara en bidragande orsak. Spermaprov och mina blodprover på hormoner är bra. Mvh Sonja.” 
*)  Kandidatforteckningen-i-Reach  SVAR HÄR! Läsare är välkomna med ytterligare synpunkter!
BLOGGPOSTA permalänk Sjuk av duntäcke?

MOBILJÄTTAR I RÄTTEN!

Canceroffer kräver miljonskadestånd

Mobiltillverkare kan-stämmas-på-flera-hundra-miljoner, skriver Expressen.
Tretton hjärncancerdrabbade (eller anhöriga) kräver 100 miljoner dol-lar var i skadestånd från mobiltelefonjättar som Samsung, Motorola och Nokia, och en domstol i USA har nu beslutat att ta den sedan flera år pågående rättsprocessen vidare, efter att ha hört de klagandes expert-vittnen, däribland den tidigare forskaren vid Stockholms universitet, Igor Belyaev, som ”har slagit fast att mobilstrålning, både 3G och GSM, försämrar cellernas naturliga förmåga att reparera DNA-skador. Vilket sedermera leder till ökad risk för cancer.”
Hm. Hur ska den ständigt uppkopplade förhålla sig till det här? Koppla ner sig mer? Eller är det främst när man ringer med mobilen mot örat* som tumörrisken ökar? 
Vilka telefoner använde de drabbade? Var de kanske av äldre modell och läckte bromerade flam-skyddsmedel, PBDE, som kan orsaka DNA-skador? (sciencedirect) Varför nämns inte kemiska riskfaktorer i sammanhanget? Tänk om hjärntumörerna orsakades av PBDE och mikrovågsstrål-ning i samverkan. Om strålningen skulle vara ensam orsak, borde väl antalet fall av hjärncancer
ha ökat i nån slags proportion till den kraftigt ökade mobilanvändningen*? Har de det? 
PBDE-användningen i elektronik har i alla fall minskat under de senaste 20 åren (se Hur grön-ar-paddan) och idag har jag fler frågor än svar. Får nog återkomma till det här.
*) En del hjärntumörer uppstår på ”mobilsidan” av huvudet. Antalet fall har ökat i Danmark men inte i Sverige, vilket artikelförfattaren, se mynewsdesk. tror kan hänföras till brister i statistiken..
Läs mer om Hjärntumörer BLOGGPOSTA permalänk Mobiljättar i rätten!

Subscribe to RSS Feed